Trung tâm Khí tượng hàng không: Tổ Công đoàn Hành chính - Tổng hợp tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028