AMC tham gia Hội diễn chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp PNVN