Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức thăm các gia đình có công với cách mạng