Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không tổ chức thăm các gia đình có công với cách mạng