Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng không và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải tổ chức gặp mặt nữ công nhân lao động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ