Trung tâm PHTKCN Hàng không tổ chức thăm hỏi gia đình có công với cách mạng