Trung tâm Quản lý luồng không lưu: Đội bóng đá tham gia giao lưu “Giải Tứ Hùng”