Trung tâm Quản lý luồng không lưu tặng quà giáo viên và học sinh trường Trung Chải