Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8/3