Trung tâm Quản lý luồng không lưu tuyên dương thành tích các vận động viên tham gia Hội thao Tổng công ty