Trung tâm TBTTHK: chương trình từ thiện “Cùng chia sẻ - Trao yêu thương”