Trung tâm Thông báo tin tức hàng không thăm hỏi các gia đình chính sách và các đơn vị trực Tết