“Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống của dân tộc Việt Nam