Ủy ban Kiểm tra Công đoàn công ty Quản lý bay miền Trung: Kiểm tra công tác Công đoàn năm 2015