VATM: Nhận bằng khen và kỷ niệm chương trong Chương trình giao lưu nghệ thuật Doanh nghiệp Văn hoá chung tay xây dựng đất nước.