Xây dựng và tôn vinh danh hiệu “ Người lao động của năm” tại Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay