Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo