Ban Kỹ thuật tổ chức đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022-2025