Chi bộ Ban Kỹ thuật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đợt 19-5