Chi bộ Ban Kỹ thuật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới