Chi bộ Ban Quản lý các dự án sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng quản lý dự án và điều hành thi công tại công trường