Chi bộ Ban Tài chính và Ban Tổ chức cán bộ - Lao động: Đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.