Chi bộ Đội Bảo đảm Môi trường kỹ thuật - Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên