Chi bộ Đội Bảo vệ - Trung tâm Quản lý Luồng không lưu tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên