Chi bộ Đội Kỹ thuật Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới