Chi bộ phòng Nghiệp vụ - AMC tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề