Chi bộ phòng Nghiệp vụ ATFM tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức