Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động thuộc Đảng ủy cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức kết nạp đảng viên mới