Chi bộ Tổng hợp tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đợt 03/2