Chi bộ Trung tâm Cảnh báo thời tiết Đảng bộ Trung tâm Quản lý Luồng không lưu tổ chức lễ Kết nạp đảng viên