Chi bộ Trung tâm Cảnh báo Thời tiết tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên