Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay: Sinh hoạt chuyên đề về “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng”