Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không sinh hoạt chuyên đề