Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú và trao quyết định chính thức cho 02 đảng viên dự bị