Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới