Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng