Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức sinh chuyên đề về công tác Đào tạo - Huấn luyện