Chi bộ Văn phòng - Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên