Chi bộ Văn phòng Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên