Chi bộ Văn phòng Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức lễ kết nạp đảng viên