Chi đoàn Văn phòng TCT: “Hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn”