Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới