Chuyến sinh hoạt dã ngoại "Về nguồn" và tổ chức Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Ban An toàn-An ninh