Công bố Quyết định Kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không