Công tác phát triển Đảng viên 6 tháng đầu năm 2017 tại Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam