Công ty QLBMB: Hội nghị rút kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020