Công ty Quản lý bay miền Bắc: Chi bộ Kiểm soát đường dài kết nạp đảng viên mới