Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức hội nghị Bồi dưỡng cấp ủy năm 2017