Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng