Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng